از چه درسی بیشتر خوشتان می آید ؟
(11.33%) 23
فارسی
(8.374%) 17
علوم
(39.40%) 80
ریاضی
(8.866%) 18
اجتماعی
(13.30%) 27
کار و فناوری
(5.911%) 12
هنر
(12.80%) 26
تفکر و پژوهش

تعداد شرکت کنندگان : 203